Gegevensbescherming - Charge up your Day!

Gegevensbescherming

§ 1

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Hierna informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadressen en uw gedrag als gebruiker.

 2. De verantwoordelijke conform Art. 4 lid 7 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

  MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
  Aloys-Mennekes-Str. 1
  57399 Kirchhundem, Duitsland

  Tel. +49 (0) 27 23 / 41 – 1
  Fax +49 (0) 27 23 / 41 – 2 14
  E-mail: e-post@MENNEKES.de

  Onze functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken onder
  dataprotection@mennekes.de
  (of ons postadres met de toevoeging “Datenschutzbeauftragter” [functionaris voor gegevensbescherming])

 3. Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, informeren we u hieronder in detail over de betreffende procedure. Daarbij noemen we ook de vastgelegde criteria voor de bewaartermijn.

 

§ 2

Uw rechten

 1. U heeft jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  -     Recht op informatie,

  -     Recht op rechtzetting en verwijdering,

  -     Recht op beperking van de verwerking,

  -     Recht op verzet tegen de verwerking,

  -     Recht op gegevensportabiliteit.

 2. Bovendien heeft u het recht bij een toezichthouder inzake de gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. De verantwoordelijke autoriteit is de "Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen" (gemachtigde vertegenwoordiger voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (https://www.ldi.nrw.de).

 

§ 3

Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Wordt de website slechts informatief gebruikt, dus wanneer u zich niet laat registreren of ons op een andere manier informatie bezorgt, dan verzamelen we uitsluitend de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Wilt u onze website bekijken, dan verzamelen wij de volgende gegevens – die voor ons technisch noodzakelijk zijn – om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (de wettelijke grondslag daarvoor berust op Artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f van de AVG): 

-     IP-adres 

-     Datum en tijdstip van de aanvraag

-     Tijdverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

-     Toegangsstatus/HTTP-statuscode

-     De reeds verzonden hoeveelheid data

-     De website waar de aanvraag vandaan komt

-     Browser

-     Het besturingssysteem en de gebruikersinterface daarvan

-     De taal en versie van de browsersoftware.

§ 4

Verwerking van persoonsgegevens bij een sollicitatie

 1. Als u solliciteert bij een onderneming van de MENNEKES-groep, verstrekt u uw persoonsgegevens aan de onderneming via een concrete sollicitatie. Uw gegevens worden daarbij opgeslagen en verwerkt op de systemen van MENNEKES en ook op de systemen van onze softwarepartner Haufe-umantis AG. Daarbij handelt de firma MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG, de Algemene Verordening Persoonsgegevens, en de firma Haufe-umantis AG als verwerker in de zin van artikel 28 AVG.

 2. In de sollicitatieprocedure verzamelen wij naast de in §3 genoemde informatie nog overige gegevens. Daartoe behoren:

  -          Vaste gegevens van de sollicitant (aanhef, naam, voornaam, geboortedatum, adres)
  -          Sollicitatiegegevens (curriculum vitae, diploma's, beoordelingen)
  -          Communicatiegegevens (telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres)

 3. De gegevens worden opgeslagen in de databank voor sollicitaties en strikt vertrouwelijk behandeld. Toegang tot de gegevens hebben medewerkers en medewerksters van de personeelsafdeling en de medewerkers van de afzonderlijke afdelingen van de MENNEKES-groep die voor de selectie van personeel verantwoordelijk zijn. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan personen of bedrijven buiten de MENNEKES-groep die niet betrokken zijn, of voor andere doeleinden gebruikt dan de hier beschrevene. De gegevens kunnen geanonimiseerd worden gebruikt voor statistische doeleinden (bijv. rapportage). Daarbij kunnen geen conclusies worden getrokken over individuele personen. De veilige overdracht en opslag van de gegevens wordt gewaarborgd.

  De gegevens van de sollicitant worden reglementair gewist na afloop van de sollicitatieprocedure dan wel na afloop van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen, tenzij er expliciet toestemming werd verleend voor langdurige opslag. Voor zover uit de sollicitatie een aanstelling bij MENNEKES volgt, worden de persoonsgegevens, of eventueel een uittreksel ervan, toegevoegd aan het personeelsdossier.

 4. De toestemming voor de verwerking volgens art. 6 lid 1 punt a AVG geldt in principe alleen bij personen van 16 jaar en ouder. De verwerking van persoonsgegevens bij personen jonger dan 16 jaar is volgens art. 8 lid 1 AVG alleen toegestaan, wanneer een persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen, de verantwoordelijkheid voor deze toestemming draagt dan wel akkoord is met de toestemming. Er wordt daarom vanuit gegaan, dat de verwerking van de persoonsgegevens bij minderjarigen jonger dan 16 jaar op de goedkeuring berust van de persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen. Deze voorwaarde berust op de gedachte, dat het in het belang van de sollicitant en de persoon die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen is, dat een sollicitatieproces kan plaatsvinden. De rechtsgrond hier is art. 6 lid 1 punt f.

§ 5

Verwerking van persoonsgegevens in een zakelijke relatie

 1. Voor zover u uw gegevens aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een (voor)overeenkomst of om marketingtechnische redenen, worden er overige persoonsgegevens opgeslagen. Dit kunnen, afhankelijk van de toepassing, de volgende gegevenscategorieën zijn:
  -          Vaste persoonsgegevens (bijv. naam, aanhef, titel)
  -          Communicatiegegevens (bijv. telefoon, e-mail, adressen)
  -          Gegevens van de overeenkomst (bijv. details van de overeenkomst, prestaties, klantnr., betalingstermijnen, bankgegevens)
  -          Klanthistorie (bijv. e-mails, documenten, oproep-/gespreksprotocollen, vragenlijsten,
  -          contractuele afrekenings- en betalingsgegevens)
  -          Plannings- en besturingsgegevens (bijv. status van de bewerking, af te handelen taken)
  -          Informatiegegevens (van derden, bijv. bureaus die informatie over kredietwaardigheid verstrekken, of uit openbare registers)

 2. Het is mogelijk dat klanten van MENNEKES een rechtstreekse levering wensen. In dit geval ontvangt MENNEKES de vaste persoonsgegevens en communicatiegegevens van klanten van onze klanten, die geen directe overeenkomst met MENNEKES hebben. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan de contractuele verplichting jegens de klant van MENNEKES en om de goederen naar het overeenkomstige afleveradres te verzenden. Deze gegevens van derden worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens worden evenzeer beschermd door geschikte technische en organisatorische maatregelen als alle andere gegevens van de directezakelijke partners van MENNEKES.

 3. De categorieën van de verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ze worden bewaard overeenkomstig de geldende wettelijke verplichtingen.

 4. De verwerking van de vermelde soorten gegevens geschiedt uitsluitend op basis van de wettelijke legitimatie van de onder §9 vermelde rechtsgronden.


§ 6

Contact via de website

 1. Als u contact met ons opneemt via de e-mail of een contactformulier, dan worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en indien nodig uw naam en telefoonnummer) door ons bewaard om uw vragen te beantwoorden. Als uw aanvraag dit vereist en de beantwoording ervan in uw belang is, of wanneer u uitdrukkelijk toestemming verleende, sturen we uw aanvraag samen met uw gegevens door naar onze MENNEKES-dochterbedrijven, ook wanneer deze zich in andere landen bevinden (overeenkomstig artikel 49, lid 1 AVG). Voor zover de aanvraag dit vereist en dit door de gebruiker vooraf geselecteerd is, kunnen afzonderlijke aanvragen ook aan partnerondernemingen van MENNEKES worden doorgezonden. De gegevens die in dit verband worden gegenereerd, worden door ons gewist zodra de opslag ervan niet langer nodig is. Mogelijk beperken we de verwerking van de gegevens als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens toch te bewaren.

 2. Er wordt op gewezen dat e-mails die onversleuteld worden verzonden, mogelijk zonder toestemming en onopgemerkt kunnen worden gelezen en gewijzigd als de informatie niet eerst met encryptietechnologie werd behandeld. MENNEKES maakt bovendien gebruik van spamfilters tegen ongewenste reclame. Deze filters kunnen in uitzonderlijke gevallen echter ook – ten onrechte – normale e-mails tegenhouden. E-mails die virussen/malware bevatten, worden eveneens geblokkeerd nog voor ze worden afgeleverd.

§ 7

Gegevensoverdracht naar andere landen

 

Persoonsgegevens worden doorgaans niet doorgezonden aan landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), tenzij dit wettelijk voorgeschreven is (bijv. meldingsplichten op basis van het belastingrecht), op basis van uw toestemming aan MENNEKES gebeurt dan wel vanwege de aard van de aanvraag in het belang van de betrokkene is. Persoonsgegevens kunnen binnen de MENNEKES-groep worden doorgegeven, mits dit voor de uitvoering van de activiteiten noodzakelijk is. Het doorgeven van persoonsgegevens geldt in het bijzonder voor de buitenlandse vestigingen naar Duitsland. Voor zover gegevens worden doorgegeven aan Zwitserland of aan de V.S., is deze doorgifte legitiem op basis van art. 44 en verder van de AVG en overeenkomstige regels.

 

§ 8

Nieuwsbrief

 1. U kunt zich registreren voor de ontvangst van onze nieuwsbrief. Daarvoor dient u absoluut uw e-mailadres te verstrekken. Optionele gegevens, zoals bijvoorbeeld de verstrekking van de volledige naam, dienen uitsluitend voor het verbeteren van de dienst. U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldlink, die in de e-mail beschikbaar gesteld wordt. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gebruikgemaakt van de double-opt-in-procedure. Hiermee wordt uw e-mailadres gecontroleerd en wordt gelijktijdig vastgesteld, of u ook akkoord bent met de ontvangst van de nieuwsbrief.

 2. Mits de gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kan gebruikgemaakt worden van een persoonlijke nieuwsbrief-tracking. Bij de levering van de nieuwsbrief kan MENNEKES bepaalde gegevens van de ontvanger verzamelen, bijvoorbeeld het tijdstip van de oproep, het IP-adres of gegevens over het gebruikte e-mailprogramma (client). Zo kunnen statistische evaluaties worden opgesteld en kan het succes van online marketingcampagnes worden gemeten. Ook kunnen met behulp van de persoonlijke trackings nieuwsbrieven worden verzonden, die afgestemd zijn op de behoeften van de ontvanger. De naam van het beeldbestand wordt voor elke mailontvanger persoonlijk gemaakt, doordat er een eenduidige ID aan het bestand wordt toegevoegd. MENNEKES onthoudt daarbij welke ID bij welk e-mailadres hoort en kan zo bij een oproep van het beeld vaststellen, welke nieuwsbriefontvanger zojuist de e-mail geopend heeft. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokken personen hebben op elk moment het recht om de persoonlijke tracking en de niet-persoonlijke nieuwsbrief-tracking te herroepen. Bij afmelding voor de persoonlijke tracking blijft de algemene nieuwsbrief verzonden worden. Een volledige nieuwsbriefafmelding geldt daarbij automatisch als herroeping voor alle soorten nieuwsbrieven. De mogelijkheden voor herroeping worden bovendien aan het einde van iedere nieuwsbrief vermeld.


§ 9

Rechtsgrondslagen van de verwerking

Tenzij vooraf anders vermeld, verwerken wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG voor zover wij de benodigde toestemming voor het verwerkingsdoel hebben verkregen. Indien de persoonsgegevens dienen ter uitvoering van een overeenkomst of een voorlopig contract, verwerken wij deze gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b van de AVG. Indien wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van fiscale verplichtingen), verwerken wij de gegevens conform artikel 6, lid 1, letter c van de AVG. De verwerking kan echter ook voortvloeien uit een rechtmatig belang van MENNEKES. De rechtsgrondslag hiervan is artikel 6, lid 1, letter f van de AVG. Rechtmatige belangen zijn onder meer de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten en het welzijn van al onze medewerkers en vennoten.

 

§ 10

Cookies

Naam van de cookie

Toepassing

Doel van de verwerking

Type

Bewaartermijn

_ga

Google Analytics

ID van de gebruiker

Permanent 

2 jaar, 13 dagen

_gat

Google Analytics

Het aantal verzoeken per sessie beperken

Tijdelijk

1 minuut

_gid

Google Analytics

ID van de gebruiker

Permanent

1 dag

cookieconsent_dismissed

 

Deze cookie slaat op of u de notitie over het gebruik van cookies accepteert

Permanent

1 jaar

__cfduid Myfonts Cookie om de gebruiker te identificeren en beveiligingsinstellingen in te stellen Permanent 1 jaar

fe_typo_user

 Typo3

Cookie om alle verzoeken van de gebruiker en de browser te verzamelen

Tijdelijk

Browsersessie

ga-disable-UA-XXX

Google Analytics

Cookie voor het deactiveren van Google Analytics

Permanent

Permanent

CONSENT

Google

Cookie om de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan

Permanent

Permanent

NID

Google

Deze cookie slaat een ID op, voorkeursinstellingen zoals taal, aantal zoekresultaten en gebruik van het Google SafeSearch-filter

Permanent

6 maanden

OTZ

Google

Wordt gebruikt om websitebezoeken te analyseren

Permanent

1 maand

1P_JAR

Google Wordt gebruikt om advertenties op Google-websites te optimaliseren

Permanent

1 maand

 

 1. Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer geplaatst als u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf opgeslagen worden en die gekoppeld zijn aan de browser die u gebruikt waardoor degene die de cookie instelt (wij in dit geval) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer zetten. Ze zijn bedoeld om het internetaanbod in het algemeen gebruikersvriendelijker en efficiënter te maken.

  U kunt uw browser-instellingen naar eigen wens configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen erop dat u eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. De bovengenoemde cookies worden bij uw eerste bezoek aan onze website opgeslagen. Andere cookies, bijvoorbeeld in verband met YouTube-video's, worden opgeslagen wanneer u de video's afspeelt. Nadere informatie is te vinden in §14.

 2. De website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de werking en de werkingssfeer hieronder uitgelegd worden:

  -     Tijdelijke cookies

  -     Permanente cookies

  Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Hiertoe behoren vooral de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de algemene sessie toegewezen kunnen worden. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u onze website nogmaals bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode – dit kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Verder gebruiken we HTML5-opslagobjecten die op uw apparaat zijn opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, ongeacht de browser die u gebruikt en hebben geen automatische vervaldatum. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken. Daarnaast raden we aan dat u regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig verwijdert. Cookies van Google Analytics kunnen ook worden gedeactiveerd via een opt-out-cookie. Meer informatie vindt u onder §11.

§ 11

Google Analytics

MENNEKES maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt cookies. De informatie die door de cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van de online-service wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten die verband houden met dit online aanbod en om ons andere diensten te verstrekken in verband met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. Daarbij kunnen met behulp van de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van pseudoniemen.

Wij gebruiken Google Analytics alleen als IP-anonimisering is ingeschakeld. Als gevolg daarvan wordt het IP-adres van de gebruikers door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie, of door een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort.Het IP-adres dat uw browser verstrekt aan Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. 

Gebruikers kunnen verhinderen dat cookies worden opgeslagen door dit zo in te stellen in hun browsersoftware; door de volgende browser-plugin te downloaden en te installeren kunnen gebruikers bovendien verhinderen dat de gegevens die de cookie genereert en die betrekking hebben op het gebruik van het online aanbod naar Google worden doorgestuurd en door Google worden verwerkt: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Als alternatief kan de gebruiker het verzamelen van de gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Dit slaat een zogenaamd opt-out-cookie op, dat verhindert dat uw gegevens bij uw bezoek aan de site worden verzameld:


You can find out further information on data used for advertising purposes by Google, settings and opt-out options on the Google websites: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Data used by Google when you use websites or apps of our partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Data use for advertising purposes"), http://www.google.de/settings/ads ("Manage information that Google uses to display your advertising") and http://www.google.com/ads/preferences/ ("Decide which advertising Google shows you").

 

§ 12

Google Maps

De website van MENNEKES maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Gegevens over het gebruik van de maps-functies door bezoekers van de website worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker in met de verwerking en het gebruik van automatisch verzamelde gegevens en gegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd (met inbegrip van het IP-adres) door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

§ 13

Google AdWords

De MENNEKES website maakt gebruik van de functie “conversion tracking” als onderdeel van het “Google AdWords” advertentieprogramma. Een cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor een persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de AdWords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en MENNEKES herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-gebruikers. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-gebruikers die voor conversietracering hebben gekozen. MENNEKES ontvangt informatie over het totale gebruikersaantal dat op zijn advertentie geklikt heeft en die doorgestuurd zijn naar een internetpagina die voorzien is van een Conversion Tracking-tag. MENNEKES ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Als de gebruikers niet wensen deel te nemen aan de conversie tracking, kunnen zij zich verzetten tegen dit gebruik. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de cookie “Google Conversion Tracking” te deactiveren in de browser-software. Als alternatief kan het opslaan van cookies in het algemeen worden gedeactiveerd. Als er geen cookie wordt opgeslagen, wordt er geen informatie opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Meer informatie over het privacybeleid van Google is te vinden op: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


§ 14

YouTube – YouTube gebruiken in de geavanceerde privacymodus

We gebruiken YouTube om video's te integreren. YouTube is een onderneming van YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. Net als de meeste websites gebruikt YouTube echter ook cookies om informatie over bezoekers van de website te verzamelen. De video's zijn echter geïntegreerd in de geavanceerde privacymodus, zodat de bijbehorende cookies alleen worden ingesteld wanneer de video wordt afgespeeld. YouTube gebruikt deze cookies om videostatistieken te registreren, fraude te voorkomen en de bruikbaarheid te verbeteren. Onafhankelijk van het afspelen van een video, leidt dit tot een verbinding met het Google "DoubleClick" netwerk, waardoor verdere gegevensverwerkingsprocessen in gang kunnen worden gezet. MENNEKES heeft hierop geen invloed. Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube is te vinden in het privacybeleid op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

§ 15

Google Webfonts

Om onze inhoud in alle browsers correct en grafisch aantrekkelijk te presenteren, gebruiken we op deze website script- en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Om meerdere uploads van Google Webfonts te vermijden, worden er een cache naar uw browser overgebracht. Mocht de browser Google Webfonts niet ondersteunen, of geen toegang verlenen, dan wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Door het oproepen van de script- of lettertypenbibliotheken wordt automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek tot stand gebracht. Daarbij is het in theorie mogelijk dat exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen.  De privacyrichtlijnen van de bibliotheekexploitant Google vindt u hier: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/

 

§ 16

MyFonts

Wij maken gebruik van weblettertypen van "myfonts.com", een fontdienst van MyFonts lnc. ("myfonts.com"), 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, VS. MyFonts biedt gelicentieerde lettertypen die in webpagina's kunnen worden geïntegreerd. Voor facturatie en licentiebeheer is op onze website een zogenaamde counter-pixel/Web Beacon van MyFonts opgeslagen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld het IP-adres of technische gegevens van het eindapparaat van de websitebezoeker naar MyFonts worden doorgestuurd

Informatie over de MyFonts Webfonts vindt u hier: http://www.myfonts.com/info/webfonts/Informatie over het privacybeleid vindt u in het MyFonts Privacy Center (http://www.myfonts.com/info/legal/).

 

§ 17

Bootstrap

Op onze site is JavaScript-code van LLC. NetDNA, 3575, Cahuenga Blvd Suite 630, Los Angeles, CA 90068, VS (hierna: "Bootstrap CDN" genoemd) nageladen. Als u JavaScript hebt ingeschakeld in uw browser en geen JavaScript-blokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw IP-adres, naar Bootstrap CDN sturen. Wij weten niet welke gegevens Bootstrap CDN koppelt aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden Bootstrap CDN deze gegevens gebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van Bootstrap CDN (https://www.maxcdn.com/legal/).Om te voorkomen dat de uitvoering van de JavaScript-code volledig door Bootstrap CDN wordt uitgevoerd, kunt u een JavaScript-blokker installeren (bijv. https://www.noscript.net of https://www.ghostery.com).

 

§ 18

Externe links

Deze website bevat ook externe links naar andere websites waarover MENNEKES geen controle heeft. Daarom kan MENNEKES voor deze inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De betreffende aanbieder is ook verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Op het moment van koppelen waren geen overtredingen duidelijk. Na kennisgeving van een dergelijke overtreding zal MENNEKES deze link onmiddellijk verwijderen.

 

 

Stand: 08/2018